Homeදෙපාර්තමේන්තුමානව සම්පත් කළමනාකරණය හා පුහුණු සංවර්ධනය

මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා පුහුණු සංවර්ධනය

Personal & Trainingවාර්ෂික පුහුණු වැඩ සටහන් පටිපාටියට අනුව සම්පත් දායකයින්ගෙන් සමන්විත සංචිතයක් සකස් කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, පිරිස් හා පුහුණු අංශයේ වගකීම වන අතර, පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, සම්පත් දායකයින් හඳුනා ගැනීම, පුහුණු වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම, පුහුණු පටිපාටියකට අනුව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා අවසාන වශයෙන් පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම මෙන්ම භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා ඒවා අධීක්‍ෂණය ද අප විසින් සිදු කරනු ලබන අතර මධ්‍යම පළාත් සභාව තුළ සේවක සංඛ්‍යා යාවත්කාලීන කිරීම ද සිදුකරනු ලබයි.


දැක්ම

පරිපූර්ණත්වයෙන් විශිෂ්ටත්වයට පත් මානව සම්පතක්

මෙහෙවර

මධ්‍යම පළාතේ පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් ඵලදායි ලෙස යොදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම,  සංවර්ධන වැඩසටහන් සකස් කිරීම සහ ස්ථාවර හා දීර්ඝකාලීන සංවර්ධනයක් සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය සැපයීම හා ඇගයීම.

 


වෙනත් තොරතුරු

වාර්ෂික පුහුණු සැලැස්ම
විදේශ නිවාඩු පිළිබඳ තොරතුරු
භාෂා පුහුණු පාඨමාලා පිළිබඳ තොරුතුරු

වටිනාකම්

සුභවාදී චින්තනය
විනය
නිර්මාණශීලි බව
වගකීම
විශිෂ්ටත්වය

 


අරමුණු

 1. කාර්යක්‍ෂමවූද, ඵලදායීවූද, රාජ්‍යසේවයක් සැපයීම පිණිස අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම.
 2. මධ්‍යම පළාතෙහි සියළුම අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවල අරමුණු සහ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය මානව සම්පත සැපයීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
 3. මධ්‍යම පළාත් සභාවේ සියළු අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවල කාර්ය සාධන තක්සේකරු කිරීම් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම.
 4. ත්‍රෛ භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම.

කාර්යභාරය

 • ආයතනික සංවර්ධනය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම්කර කි‍්‍රයාත්මක කිරීම
 • පුහුණු වැඩසටහන් වල ප‍්‍රතිඵල ඇගයීම සඳහා ප‍්‍රායෝගික වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම
 • පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු වල නියුතු නිලධාරීන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සහ පුහුණු ආයතන මඟින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් සහ සේවකයින් යොමුකිරීම හා ඒ සඳහා ප‍්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම.
 • පළාත් පාලන ආයතන සඳහා විශේෂිත පුහුණු වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා ප‍්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම
 • කාර්යක්‍ෂමතාවය සහ ඵලදායීතාවය අඩු ආයතන හඳුනා ගැනීම සහ එකී ආයතනවල ධාරිතාවය ඉහළනැංවීම පිණිස විශේෂිත වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම
  x    පළාත් සභාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන්නාවූ තනතුරු අනුමත කිරීම, සංශෝධනය කිරීම
 • මධ්‍යම පළාත් සභාව සඳහා අවශ්‍යවන්නාවූ  තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස් කිරීම හා නිර්දේශ කිරීම
 • කාර්ය සාධන මට්ටම් නංවාලීම සඳහා තරඟ වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරිම
 • භාෂා පුහුණු ව්‍යාපෘති කි‍්‍රයාත්මක කිරීම
 • රජයේ පිළිගත් කාර්මික විද්‍යාල වලින් පුහුණු ලැබූ සිසුන් ප‍්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා පළාත් සභාවේ රාජ්‍ය ආයතන වෙත යොමු කිරීම
 • රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව හා පළාත් සභාව හරහා රාජ්‍ය භාෂා ප‍්‍රතිපත්තිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩසටහන් සකස් කිරීම
 • විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ නිවාඩුවලට අදාල කටයුතු
 • මධ්‍යම පළාත්සභාවේ දුරකථන නාමාවලිය සකස් කිරීම
 • අතිග රුජනාධිපතිතුමා හා ප‍්‍රධාන ලේකම් තුමා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මහජන ඉල්ලීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම
 • ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සමුළුව සම්බන්ධ කටයුතු
 • මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ දත්ත ඇතුලත් තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කිරිම හා යාවත්කාලීන කිරීම
 • උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් මධ්‍යම පළාත් සභාවට අනුයුක්ත කිරීම.

 


විමසීම්

තනතුර දුරකථන අංක
නි. ප්‍රධාන ලේකම් +94 812 424699/+94 814 953259
සහකාර ලේකම් +94 812 424697
කාර්යාලය +94 814 953254
ඊ ලිපි यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
ෆැක්ස් +94 812 424699

 


සංවිධාන ව්‍යුහය

Planing Organization Chart Sinhala 

කළමනාකරන සංවර්ධන ඒකකයේ සංවිධාන ව්‍යුහය

Organization Structure Of The Management Development Unit Sinhala

 

සැපයුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය 2018

supplier register

සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018 Download PDF

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන

early childhood development programme

ලංසු කැඳවීම

ගැටඹේ ,පේරාදෙණිය සංචාරක ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය Design and Build ක්‍රමය යටතේ ඉදිකිරීම

Contruction

දුරකථන නාමාවලිය

මධ්‍යම පළාතේ ඇති සියළු රජයේ කාර්යාලවල දුරකථන අංක ඇතුලත් දුරකථන නාමාවලිය භාගත කරගැනීමට තිබේ.

Telephone directory of Central provincial council Sri Lanka

භාගත කරන්න

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (ICT)

නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය

මූල්‍ය රීති සංග්‍රහය 2008

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්

scholarship program

Training Programs

මිණිමුතු සඟරාව

මිණිමුතු සඟරාව

Visitors

Today42
Yesterday110
This week842
This month2684
Total91449

Visitor IP : 54.221.131.67 Visitor Info : Unknown - Unknown ඉරිදා, පෙබරවාරි 25 2018 11:25

Who Is Online

Guests : 32 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Joomla templates by Joomlashine