Homeදෙපාර්තමේන්තුපළාත් භාණ්ඩාගාරය

පළාත් භාණ්ඩාගාරය

Provincial Finance Managementපළාත් අමාත්‍යාංශයන් සඳහා උපායමාර්ගික මුල්‍ය සහාය ලබාදීම මෙන්ම, මුල්‍ය සම්පත් පවත්වාගැනීම තුළින්, මධ්‍යම පළාත තුළ අපේක්‍ෂිත සමාජ, ආර්ථික සහ පාලන අභිමතාර්ථයන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ සුවිශේෂී භූමිකාවයි. තවද, පළාත් ණය ලබාගැනීම් හා මුල්‍ය අවශ්‍යතා මෙන්ම බැංකුකරණය සහ මුදල් කළමනාකරණයට අදාළව කටයුතු සිදුකෙරන අතර, මෙම සේවාවන් සියලුම අමාත්‍යාංශයන් තුළ ව්‍යාප්තව පවතී.

පළාත් භාණ්ඩාගාරය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු පහත පරිදි වේ.

 

 

 


දෙපාර්තමේන්තු

අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
ගිණුම් සහ ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

මෙහෙවර

මධ්‍යම පළාතේ ජනතා අවශ්‍යතා කාර්්‍යක්‍ෂමව ඉටු කිරීමට හැකිවනු පිණිස මූල්‍ය සැලසුම සකස් කිරීම හා මනා මූල්‍ය කළමනාකරණයක් පවත්වාගෙන යාම

අරමුණු

 • මුල්‍ය ප‍්‍රකාශන, විසර්ජන ප‍්‍රඥප්තියහා පරිපූරක විසර්ජන ප‍්‍රඥප්තියසකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරිම
 • ලැබීම් සහ වියදම් රැස් කිරීම සහ ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය වාර්තා භාර දීම
 • පළාත්අවිනිශ්චිත අරමුදල පවත්වාගෙන යාම
 • පළාත් අරමුදල් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ නීති, රෙගුලාසි සහ චක‍්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම
 • වියදම් ඵලදායිතාව තහවුරු කිරීම පිණිස පසු විපරම් වැඩසටහන් සහ ප‍්‍රගති සමාලෝචනයන් මත පදනම්ව අවශ්‍ය උපදෙස් නිකුත් කිරීම
 • සියලුම අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන බැංකු ගිණුම් වලට අදාල ගනුදෙනු නියාමනය කිරීම
 • වත්කම් සුරක්‍ෂණය පිණිස විධිමත් කාල රාමුවක් තුළ භාණ්ඩ සමීක්‍ෂණ පැවැත් වීම
 • පළාත් ගිණුම් කාරක සභාවට (කමිටුවට) සහාය විම.

කාර්ය භාරය හා සේවාවන්

 1. පළාත් සභාවට ලැබිය යුතු මුදල් රැස් කිරීම, ආයෝජනය හා පරිපාලන කටයුතු සඳහා මුදල් නිකුත් කිරීම, ගිණුම්කරණ හා මූල්‍ය වාර්තාකරණය
 2. පළාත් සභා අරමුදල හා හදිසි අවස්ථා අරමුදලේ කටයුතු හා අනෙකුත් අරමුදල් පරිපාලනය
 3. ප‍්‍රගති සමාලෝචන මගින් ඵලදායී මූල්‍ය පාලනයක් සහතික කිරීම
 4. වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
 5. පරිපූරක ඇස්තමේන්තු කටයුතු සිදුකිරීම
 6. මධ්‍යම පළාත් සභාවේ මැතිඇමතිවරුන්ගේ හා සියලුම නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් වෙනුවෙන් ප‍්‍රතිපාදන සැලසීම
 7. පළාත් සභා ආයතන වල බැංකු ගිණුම්වල ඇති මුදල් ප‍්‍රශස්ත උපයෝජනය සදහා පියවර ගැනිම
 8. පළාත් සභා වත්කම්වල සුරක්‍ෂිතතාවය තහවුරු කිරිම සදහා කටයුතු කිරිම හා නිවැරදි බව තහවුරු කිරිම හා පාඩු හා අලාභ සම්බන්ධ පළාත් භාණ්ඩාගාර කටයුතු
 9. ආදායම් රැුස්කිරිම, ගිණුම්ගත  කිරිම හා වාර්තාකරණය
 10. මුල්‍ය නිති පැනවීම් කටයුතු හා අවශ්‍ය සංශෝධන කිරිම හා නව රිති හදුන්වාදිම විගණකාධිපති වාර්තා සම්බන්ධව ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ගිණුම්කාරක සභා කටයුතු සදහා සහාය වීම හා පළාත් භාණ්ඩාගාර සටහන් නිකුත් කිරිම
 11. වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිමට අදාල දත්ත රැුස්කිරිම මුදල් කොමිෂම වෙත ඉදරිපත් කිරිම සහ වෙන් කරන ප‍්‍රතිපාදන හා රැුස්කරන ආදායම අනුව විසර්ජන ප‍්‍රඥප්තිය සකස් කිරිම
 12. සංවර්ධන හා පුනරාවර්තන ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කිරිම අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන ලබා ගැනිම
 13. පළාත් සභා අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප‍්‍රතිපාදන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් කටයුතු කිරිම
 14. අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි අවිනිශ්චිතතාවයන් වෙනුවෙන් ප‍්‍රතිපාදන ඇති කිරිම
 15. අත්තිකාරම් ගිණුම් වල පාඩු කපා හැරිම සදහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන අදාල දෙපාර්තරේම්න්තුවට මාරු කිරිම.

 


විමසීම්

පළාත් භාණ්ඩාගාරය,
ප‍්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
මධ්‍යම පළාත් සභා සංකීර්ණය,
පල්ලේකැලේ,
කුණ්ඩසාලේ.
ශ්‍රී ලංකාව

තනතුර දුරකථන අංක ෆැක්ස් ඊ ලිපි
නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම්(මුදල් කළමණාකරන) +94 812 424698 +94 812 424698  
අධ්‍යක්‍ෂ (අයවැය) +94 812 424696 +94 812 424696 यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්) +94 812 424694 +94 812 424694 यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
අධ්‍යක්‍ෂ (ගිණුම් හා ගෙවීම්) +94 812 424693 +94 812 424692 यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ (ගිණුම්) +94 812 424690 +94 812 424692 यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (ගෙවීම්) +94 812 424691 +94 812 424692  

 


සංවිධාන ව්‍යුහය

Organization Chart Sinhala 

 

සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018

supplier register

සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018 Download PDF

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන

early childhood development programme

ලංසු කැඳවීම

ගැටඹේ ,පේරාදෙණිය සංචාරක ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය Design and Build ක්‍රමය යටතේ ඉදිකිරීම

Contruction

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (ICT)

නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය

මූල්‍ය රීති සංග්‍රහය 2008

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්

scholarship program

Training Programs

Visitors

Today40
Yesterday103
This week269
This month1308
Total83766

Visitor IP : 54.167.44.32 Visitor Info : Unknown - Unknown බදාදා, දෙසැම්බර් 13 2017 05:37

Who Is Online

Guests : 41 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Joomla templates by Joomlashine