Homeදෙපාර්තමේන්තුපළාත් භාණ්ඩාගාරයගිණුම් සහ ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

ගිණුම් සහ ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව

The Department of Financeගිණුම් සහ ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම වනුයේ, පළාත් අයවැය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමෙහිලා පළාත් සංවිධානයන් වෙත ගිණුම්කරණ සහාය ලබා දීමයි. සංඛ්‍යාත්මක තොරතුරු සම්පාදනය සඳහා සියලුම ගිණුම්කරණ අංශයන් වෙතින් ලබාගන්නා දත්ත මත පදනම් වූ ගිණුම්කරණ දත්ත පාදකයන් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණය තුළ වගවීම සහ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම පිණිස දෙපාර්තමේන්තුව කැපවී සිට්යි. එමෙන්ම තම විශේෂඥභාවය තුළින් තීරණ ගැනීමේ කි‍්‍රයාවලිය පිණිස ඉවහල්වන්නා වූ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත අර්ථකථනය කරනු ලැබේ.

 

 

 


අරමුණු හා ක‍්‍රියාකාරකම්

1 නිසි පළාත් අරමුදල් කළමනාකරණය

 • විනිවිදභාවයෙන් සහ වගවීමෙන් යුක්තව ඵලදායි ලෙස රාජ්‍ය මුල්‍ය භාවිතය තහවුරු කිරීම පිණිස, පළාත් අරමුදල් සහ බැරකම් විචාරවත් කිරීම සහ නියාමනය කිරීම

  • මුල්‍ය කළමනාකරණ සහ මෙහෙයුම් තොරතුරු වාර්තා කිරිම සහ නියාමනය කිරීම තහවුරු කිරිම පිණිස සියලූම පළාත් මුදල් ගනුදෙනු සම්බන්ධව දෛනිකව ලේඛනගත කිරිම සහ වාර්තාකරණය
  • ස්ථාපිත ප‍්‍රමුඛතාවයනට අනුව අතුරු වැඩසටහන් සඳහා වියදම් දැරීම
  • අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා යෝග්‍ය මුල්‍ය ආකෘතියක් සකස්කොට කි‍්‍රයාත්මක කිරිම
  • සියලුම දෙපාර්තමේන්තුු වෙත ප‍්‍රමාණවත් අරමුදල් ලබා දීම
  • දෙපාර්තමේන්තු මුලික ප‍්‍රමුඛතාවලට අනුකුල වීම
  • දෙපාර්තමේන්තු විසින් ගිණුම් වාර්තා නිසි කලට ඉදිරිපත් කිරීම සුසාධ්‍යකරණය
  • ගිණුම් වාර්තා සහ විගණන විමසුම් නියාමනය සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තු
  • සහාය අවශ්‍යවන්නා වූ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සන්නිවේදනය සහ සමප්ති ලබාදීම
  • අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු තුලිතතාවය සම්බන්ධීකරණය
  • දෙපාර්තමේන්තු සීඝ‍්‍රතාවය සහ කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ නැංවීම ඉලක්ක කරගත් කාර්යයන් සහ වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම

 

 • ආදායම්, ප‍්‍රදාන සහ ණය ගැනීම් තුළින් මූල්‍ය වර්ෂය තුළ රාජ්‍ය වියදම් දැරිම පිණිස, කාර්යක්‍ෂම වූත් ඵලදායී වූත් මුල්‍ය කළමනාකරණයක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම

  • අවදානම සහ රාජ්‍ය වැය අවම කිරීම පිණිස, නිවැරදි ආයෝජන සංකලනය සහ උපකරණ තීරණය කිරීම
  • මුදල් කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස්කර කි‍්‍රයාත්මක කිරිම
  • මුදල් කළමනාකරණ ප‍්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ සමාලෝචනය කිරීම
  • මුල්‍ය ගලා යාම් ප‍්‍රක්ෂේපිතයන්ගේ වලංගුභාවය ඇගැයීම
  • අනුමත දෙපාර්තමේන්තු ඉල්ලීම් අනුව මුදල් වෙන් කිරීම්
  • අමතර මුදල් කාර්යක්‍ෂමව ආයෝජනය කිරීම තහවුරු කිරීම
  • සෑම අංශයකටම/ඒකකයටම අදාල වන්නා වු කාර්යයන් නිශ්චය කිරිම සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම  නිලධාරින් සඳහා රාජකාරි ලැයිස්තු නිර්ණය කිරිම
  • සේවක කැපවීම ඉහළ නැංවීම පිණිස උද්ේ‍යා්ගිමත් සේවා පරිසරයක් නිර්මාණය සඳහා ගිණුම් සහ ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරිම සහ ඒ අනුව සේවා කාර්යක්‍ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම
  • බැංකු ශේෂය දිනපතා නිශ්චය කර ගැනීම පිණිස නව මධ්‍යගත බැංකු පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම සහ පූර්ව කි‍්‍රයාකාරි නියාමනයක් තුළින් ශේෂයන් නිසි ලෙස කළමනාකරණය
  • මුදල් ශේෂය අවම කිරීම පිණිස දෙපාර්තමේන්තු සහ අංශ මට්ටමින් ලැබීම් සහ ගෙවීම් පිළිබඳව නිරවද්‍ය පුරෝකථනය කිරීම
  • අවශ්‍යතාවන් සහ වාර්ෂික අයවැය අනුව පළාත් ඒකකය සඳහා අගි‍්‍රම සීමා පිහිටුවිය යුතුය

 

 • ඉදිරි සිවු වසර තුළ උසස් මට්ටමේ විගණන වාර්තා සැකසීම සහ විගණන විමසුම් අවම කිරීම

  • කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා විධිමත් පුුහුණු වැඩ සටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම
  • දෙපාර්තමේන්තු වාර්තාවල අනුකූලතාව පිරික්සීම පිණිස සමාලෝචනය සහ විශ්ලේෂණය කිරිම
  • පළාත් මුල්‍ය කි‍්‍රයාරාමුවට අනුගතව තම සම්පත් කළමනාකරණය කරනු ලබන දෙපාර්තමේන්තු නියාමනය
  • දෙපාර්තමේන්තු විසින් ලබාදෙනු ලබන ලේඛන සහ වාර්තාවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්‍ෂා කිරිම
  • නිරවද්‍ය මුල්‍ය ප‍්‍රකාශන සකස් කිරිම
  • බැංකු සැසඳුම් පත‍්‍ර මාසිකව පිළියෙල කිරීම සහ නියාමනය
  • සියලුම ආධාරක ලිපි ලේඛන ආරක්‍ෂා කිරීම
  • පැහැදිලි අත්හිටුවීම් ගිණුම්
  • ණය හිමියන් වෙත නිවැරදි ගෙවිම් තහවුරු කිරිම
  • ප‍්‍රතිපත්තිමය කොන්දේසි අනුව සේවක නිරවද්‍යතාව සහ කාලීන බව තහවුරු කිරීම
  • ව්‍යතිරේක වාර්තා සහ නිශ්කාශන ගිණුම් ඵලදායි ලෙස කළමනාකරණය
  • මාසික මුල්‍ය සමාලෝචන රැුස්වීම් පැවැත්වීම

 

2 පළාත් මුල්‍ය තොරතුරු වල විශිෂ්ටත්ව මධ්‍යස්ථාන බවට පත්වීම

 • මුල්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක්  සකස් කරීම

  • පරිගණකගත මුල්‍ය තොරතුරු පද්ධතියක් වැඩි දියුණු කිරීම
  • හුවමාරු සුසාධ්‍යාකරණය පිණිස විද්‍යුත් ආකෘතියක් තුළ ගිණුම් තොරතුරු සකස් කිරිම පවත්වාගෙන යාම හා සංවර්ධනය
  • පරිගණක ආශ‍්‍රිත කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක සහායෙන් මානව සම්පත් සැලසුමක් සකස් කිරීම සහ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම

 

 • තීරණ ගැනීමේ කි‍්‍රයාවලිය සඳහා මුල්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු භාවිතා කිරිම

  • ජාතික කි‍්‍රයා රාමුවට අනුගතව,  පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව, ගිණුම්කරණ භාවිතයන් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තු වෙත සහාය ලබාදීම
  • දෙපාර්තමේන්තුවල ගිණුම් කටයුතු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා නිරන්තර විමර්ශනයක යෙදීම
  • ගිණුම්කරණ වාර්තාවන්හි කාලීන බව සහ මුල්‍ය තොරතුරුවල ගුණාත්මක බව ඇති කිරීම පිණිස ඉවහල්වන්නා වූ තීරණ ගැනීම  වෙනුවෙන් මුල්‍ය තොරතුරු විස්තර කිරිම සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීම
  • වාර්ෂික මුල්‍ය ප‍්‍රකාශන ලේඛනගත කිරීම, ප‍්‍රකාශයට පත් කිරිම සහ පළාත් අයවැය කි‍්‍රයාවට නැංවීම සඳහා පළාත් ආයතනයන් වෙත සහාය ලබා දීම
  • වඩාත්ම පිළිගත හැකි ප‍්‍රමිතීන් තීරණය කිරීම පිණිස, ගිණුම්කරණ පද්ධති ශිල්පීය ක‍්‍රමවේදයන් සහ උපදෙස් අඛණ්ඩව සමාලෝචනය සඳහා පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම
  • විධිමත් ලේඛන සංරක්‍ෂණ කි‍්‍රයාවලියක් සකස් කොට කි‍්‍රයාත්මක කිරීම

 

 • දෙපාර්තමේන්තුු ඇතුළු අනෙකුත් අංශ සඳහා මුල්‍ය කළමනාකරණ සහාය ලබා දීම

  • පළාත තුළ දැන් පවත්නා මුල්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති සඳහා සහාය වීම සහ පවත්වාගෙන යාම
  • නව මුල්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය සමාලෝචනය කිරිම සහ කි‍්‍රයාත්මක කිරිම
  • මුල්‍ය තොරතුරු ලබා දීම තුළින් පළාත් තීරණ ගැනීමේ කි‍්‍රයාවලිය සඳහා සහාය වීම
  • කි‍්‍රයාකාරි සහ තාක්‍ෂණික සහාය ලබා දීම පිණිස පළාත් ආධාරක කුටියක් සැපයීම

සැපයුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය 2018

supplier register

සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018 Download PDF

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන

early childhood development programme

ලංසු කැඳවීම

ගැටඹේ ,පේරාදෙණිය සංචාරක ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය Design and Build ක්‍රමය යටතේ ඉදිකිරීම

Contruction

රාජ්‍ය සේවා කළමනාකරුවන් පිළිබඳ විස්තර (ICT)

නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය

මූල්‍ය රීති සංග්‍රහය 2008

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හා විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්

scholarship program

Training Programs

Visitors

Today42
Yesterday110
This week842
This month2684
Total91449

Visitor IP : 54.221.131.67 Visitor Info : Unknown - Unknown ඉරිදා, පෙබරවාරි 25 2018 11:17

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Joomla templates by Joomlashine